INFO – Extra årsmöte

150

Kallelse till extrainsatt årsmöte för FBC Lerum och FBC Lerum Utveckling
Plats: Lerums Arena
Tid: kl. 19:00 den 2021-12-16

Agenda:

 1. Mötets öppnande   
 2. Fastställande av röstlängd för mötet   
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare  
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av Styrelsens förslag
 8. Medlemmars frågor gällande Styrelsens förslag
 9. Frågan om godkännande av Styrelsens förslag
 10. Mötets avslutas

Bakgrund:
Styrelsen har kommit fram till att för att kunna bedriva den idrottsverksamhet som vi önskar, med både bredd och elitsatsning, så måste klubbens intäkter öka markant.

Ökningen kan inte bedrivas genom ytterligare försäljningsaktivitet eller höjda avgifter utan vi behöver ta ett större grepp för att lyckas. Våra satsningar på sommarkioskerna och tillhörande aktiviteter vid Aspen och Stamsjön har visat att den ortens verksamhet kan generera ett riktigt bra överskott. Som förening behöver vi utan tvekan titta på ytterligare verksamheter som bidrar positivt till vår ekonomi.

Det kan ibland passa bättre att en ideell förening bedriver en del av sin verksamhet i ett separat bolag. Detta för att skilja den ideella verksamheten från affärsverksamheten. Det här är ganska vanligt inom elitidrotten.

En annan fördel som vi identifierat är att vi genom ett bolag ökar möjligheterna och kontaktvägarna med kommunen. Med en affärsverksamhet kommer vi även i dialog med Näringslivsenheten, vilket vi tror kommer vara mycket positivt för oss.

Förslag:
Styrelsen önskar starta ett av föreningen helägt aktiebolag

Frågor och svar:

 1. Finns det något i föreningens nuvarande stadgar som påverkar?
  Det finns inget i stadgarna som ligger till hinder för detta. Däremot kan aktiviteten att starta ett AB anses vara …”annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar”… Därmed bör frågan enligt stadgarna tas upp på ett årsmöte eller på ett extrainkallat sådant.
 2. Vilka eventuella avgränsningar behöver göras med hänsyn till vilka sorters näringsverksamhet som skall få bedrivas?
  Föreslagen verksamhetsbeskrivning
  Bolagets har som enda syfte att verka för att skapa så bra ekonomiska,
  administrativa och operativa förutsättningar som möjligt för den ideella föreningen FBC Lerum. Bolaget skall bedriva försäljning, organisation och produktion av evenemang, utställningar och andra publika möten och även bedriva föreningsservice samt idka annan därmed förenlig verksamhet. All verksamhet inom bolaget skall följa lagar och förordningar samt bedrivas helt i linje med de etiska och moraliska regler som gäller för den ideella föreningen. Bolagets inriktning och affärsområden skall beslutas av bolagsstyrelsen.
 3. Hur är det lämpligt att ett bolag skall styras/ledas?
  Här finns ett antal olika möjligheter som kan diskuteras. Det finns både för och nackdelar med att ha samma styrelse som i föreningen, på samma sätt som det finns för och nackdelar att inte ha samma styrelse. Inledningsvis föreslås bolaget ha samma styrelse som föreningen för att hålla det enkelt. Detta är något som kan förändras när bolagets verksamhet börjar växa och blir mer omfattande.
 4. Hur flyttas ett överskott i ett framtida bolag till föreningens verksamhet?
  Aktiebolaget skattar för sin framtida vinst och sedan beslutar man om en utdelning till ägaren, dvs FBC Lerum.
 5. Ser revisorerna någon negativ effekt som gör att det finns anledning att inte gå vidare?
  Förslaget har varit på remiss hos revisorerna som inte finner några hinder eller några negativa konsekvenser av förslaget.
 6. Vi är ju en ideell förening. Kan vi verkligen driva bolag?
  Vi är idag en allmännyttig ideell föreningar med skattebefriad verksamhet men det finns vissa begränsningar för vilka verksamheter som en allmännyttig ideell förening kan bedriva. Mer om ideella föreningar finns att läsa på hos Skatteverkets hemsida.