Klubbpolicy och verksamhetsmanual

Visa sida

 

KLUBBPOLICY OCH VERKSAMHETSMANUAL

FBC Lerum har samlat all information om klubbens verksamhet i dokumentet

Så här gör vi i FBC Lerum

Sammanfattningsvis kan du nedan läsa några av de viktigaste delarna.

Övergripande

FBC Lerums verksamhet präglas av idrottens fyra värdegrunder

  Glädje och gemenskap
  Demokrati och delaktighet
  Allas rätt att vara med
  Rent spel

Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet.

I vår verksamhet ska vi arbeta för att stärka barn och ungdomars självbild, sin tro på sig själv och känslan av att kunna bidra och vara bra på något. Vi vill att våra ledare, i kommunikationen med spelarna, lägger tonvikten på faktorer och egenskaper som fungerar bra, letar upp bakomliggande orsaker till detta och betonar dessa i spelarens vidare utveckling (s.k. salutogent perspektiv). På så sätt byggs spelarens tro på sig själv och sina möjligheter att utvecklas och nå nya uppsatta mål.


Innehåll

Klicka på länkarna nedan för att komma till de olika styckena


Regler för aktiva inom FBC Lerum

Som spelare i FBC Lerum vill vi att du
  Följer idrottens regler och respekterar klubbens policy
  Är engagerad och genomför skolarbetet med samma intresse som du har för innebandyn
  Respekterar dina ledare, kamrater och medspelare
  Genomför träningar och matcher på bästa sätt efter dina förutsättningar
  Är rädd om din egen och klubbens utrustning
  Ställer upp för dina kamrater i laget
  Är en bra representant för FBC Lerum i alla situationer
  Deltar och hjälper till vid FBC Lerums gemensamma aktiviteter

Som ledare i FBC Lerum vill vi att du
  accepterar och respekterar klubbens policy, regler och synsätt på ledarskap
  går de utbildningar som klubben förespråkar
  har minst ett föräldramöte per termin
  har minst ett, helst två, utvecklingssamtal med varje spelare per säsong
  respekterar spelare, föräldrar samt övriga ledare och funktionärer i klubben och bemöter dem på ett föredömligt sätt
  tar med laget på några av A-lagens hemmamatcher
  deltar i ledarmöten och FBC Lerums klubbaktiviteter, såsom gemensamma träningsläger och andra sociala aktiviteter.
  representerar klubben på ett bra sätt genom att bland annat vara föredömligt klädd vid lagets matcher (ledartröja) samt hjälper till att marknadsföra klubbens evenemang
  skriftligt bekräftar att du har tagit del av och kommer att följa den policy och de regler som klubben fastställt

Som förtroendevald eller annan funktionär i FBC Lerum vill vi att du
  accepterar och följer klubbens policy och regler
  går de utbildningar som klubben förespråkar
  respekterar övriga funktionärer, ledare, spelare och föräldrar i klubben och bemöter dem på
ett föredömligt sätt
  deltar i FBC Lerums gemensamma aktiviteter
  är en bra representant för FBC Lerum i alla situationer
  skriftligt bekräftar att du har tagit del av och kommer att följa den policy och de regler som klubben fastställt

Som vårdnadshavare till spelare i FBC Lerum vill vi att du
  tar del av och respekterar klubbens policy och regler
  uppträder som du vill att ditt barn ska uppträda
  framför eventuell kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt
  stöttar ditt barn i både med- och motgång
  deltar och hjälper till vid FBC Lerums gemensamma aktiviteter
  tar del av klubbens information
  hejar på barnen under match, men låter ledarna sköta laget.


Mobbning och trakasserier

All form av mobbning, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott – världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder. Inom idrotten accepteras inga former av trakasserier eller övergrepp, så inte heller i FBC Lerum. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Det är den utsattes upplevelse som avgör om det är fråga om trakasserier, inte trakasserarens motiv.

Personer som kränker, trakasserar eller mobbar andra och som inte slutar efter tillsägelser, får efter ett utredande samtal ta en tidsbestämd paus från sitt innebandyutövande i föreningen. Skulle beteendet, oavsett tid, form och forum fortsätta, kan frågan om uteslutning aktualiseras då beteendet får anses motarbeta FBC Lerums verksamhet och ändamål.


Spelare och lag

Vår barn- och ungdomsverksamhet ska utgöra basen i vår förening där målsättningen är att kunna behålla så många spelare som möjligt, så länge som möjligt i föreningen. Vi ställer höga krav på verksamheten vad gäller ledarskap och kvalité på den utbildning som bedrivs. Våra tränare och spelare ska ges rätt förutsättningar för att på bästa sätt kunna utvecklas i en trygg och stimulerande miljö. Vi ska vara ledande i landet vad gäller att utbilda barn och ungdomar i innebandy med målsättning att vara självförsörjande vad gäller spelare för våra seniorlag. Verksamheten kvalitetssäkras med hjälp talangutvecklingsplanen.


Ålderskullar m.m.

Barn- och ungdomslag bildas utifrån ålder. Grundtanken är att barn och ungdomar ska spela med sina jämngamla kamrater. Om det finns särskilda skäl kan spelare dock spela med en annan ålderskull. Sådana frågor ska anmälas till sportchefen som efter samråd med ledarna, sektionsansvarig, spelaren och vårdnadshavare fattar beslut.

Nivågrupperad träning får införas stegvis med en början fr.o.m. 12 års ålder. Från denna ålder kan också s.k. lärlingsgrupper förekomma där spelare får möjlighet att träna med andra träningsgrupper för en optimerad talangutveckling. Frågan om i vilken mån coachning (toppning) får förekomma i olika åldersgrupper anges i FBC Lerums utvecklingsplan.


Lagaktiviteter

Under säsongen vill FBC Lerum att varje lag genomför minst två aktiviteter med inriktning på social utveckling. Aktiviteterna bör inte ha något med innebandy att göra och ska syfta till att utveckla individen och stärka gruppkänslan.


Kvotering till representationslag

Det ska finnas en synergi mellan vår barn- och ungdomsverksamhet och våra representationslag. Vi vill i så hög grad som möjligt bygga våra seniorlag på spelare fostrade i föreningen. För att både stimulera samt ställa krav på vår barn- och ungdomsverksamhet finns därför ett antal platser i respektive spelartrupp till förfogande för dessa spelare.

Om valet står mellan två spelare bereds plats för den spelare som utbildats i FBC Lerums barn- och ungdomsverksamheten. Detta gäller plats i spelartrupp såväl vid träning som vid match. En seniorspelare som fullföljt tre säsonger i FBC Lerum likställs med spelare fostrad i vår barn- och ungdomsverksamhet. Spelare i barn- eller ungdomsverksamheten räknas som utbildad i föreningen efter att ha fullföljt en säsong i FBC Lerum.


Kontrakt

Alla ledare och spelare som deltar i FBC Lerums elitinriktade seniorverksamhet ska skriva kontrakt med klubben. Det enda skälet för detta är att Klubben måste kunna säkerställa såväl spelartrupp som ledarstab per säsong. Om spelaren eller ledaren är under 18 år krävs även vårdnadshavarens underskrift.


Övergångar

FBC Lerum värvar inte aktivt spelare från andra föreningar under 18 års ålder. Om en spelare tar kontakt med FBC Lerum för en övergång, tar berörd sektion tillsammans med sportchef, kontakt med spelarens förening och diskuterar situationen. En övergång/värvning får dock ej ske på bekostnad av befintliga spelare utan endast som kompletteringar till den befintliga truppen.

FBC Lerum följer Västsvenska Innebandyförbundet övergångspolicy.

Övergångar från FBC Lerum till andra klubbar hanteras av berörs sektion i samråd med sportchefen.


Träning och match

Antal ledare och storlek på träningsgrupp
För att kunna bedriva en bra träningsverksamhet och utnyttja våra halltider på bästa sätt vill FBC Lerum att varje träningsgrupp ska bestå av 20-25 spelare, varav 3-4 ska vara målvakter. Knutet till varje träningsgrupp ska finnas minst 2, helst 3 ledare.

Innebandyglasögon
FBC Lerum rekommenderar alla spelare att använda innebandyglasögon under såväl träning som match. Var noga med att ta reda på vilka som är testade och godkända.


Övningar
https://fbclerum-my.sharepoint.com/personal/lomis_fbclerum_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=051b253e39c5e46929fb3b9e75d48140d&authkey=AUt4W0yfrjjpQNYnrmsxlSQ&e=48779f2050ac429baf1ba54eb48115c7

Träningar och andra idrotter
FBC Lerum ser mycket positivt på att barn och ungdomar håller på med flera olika fritidsaktiviteter. Vi vill uppmuntra till mångsidig träning under hela barn- och ungdomsperioden och anser att det är utvecklande att hålla på med flera olika idrotter. Krav på att välja att spela enbart innebandy ställs först när man nått U18.

Det antal träningar som är lämpliga för en träningsgrupp beror på ska spelarnas ålder. En viktig ledstjärna är att de som tränar ska spela i matcherna. En mer utförlig beskrivning om detta finner du under rubriken coachningsfilosofi.

 B7B8B9B10U11U12U13U14U15U16U18
Stor hall11111222233
Liten hall00011011100
Totalt11122233333
Start senast1/91/91/91/91/91/91/91/91/81/61/6

Träning på små planer
FBC Lerum anser det viktigt att tränare, spelare och vårdnadshavare har en positiv inställning till träning och spel på små planer. Träning i stor hall (40×20) bör kompletteras med träning på mindre yta. Tex i liten hall (20×10) eller genom att dela av en fullstor plan till flera mindre planer. Denna träning ökar färdigheter som teknik och passningspel och utvecklar spelarens förmåga att hantera bollen i ett högre tempo än vad som krävs på en stor plan.

Målvaktsträning och positioner
För en optimal utveckling är det viktigt att barn- och ungdomsspelare inte blir låsta vid positioner. FBC Lerum anser det viktigt att spelarna får träna på olika positioner långt upp i åldrarna. När det gäller målvaktsspelet så är det extra viktigt i unga åldrar då barnens knä kan ta skada. Här vill vi uppmuntra att använda den stående målvaktsstilen samt att ledarna är uppmärksamma och ser till att så många spelare som möjligt turas om att vara målvakt. Utförligare direktiv om fasta positioner finner du i utvecklingsplanen.

Coachningsfilosofi
FBC Lerum vill belöna träningsflit, hur man beter sig mot varandra samt kamratskap. Dessa tre parametrar ska i första hand styra vem som ska spela i matcherna. Ju högre upp i åldrarna desto mer påverkar färdigheterna, laguttagning till match och coachning (toppning) under matchen. Graden av coachning är uppdelad i tre steg.

1. Alla ska spela lika mycket och ingen coachning får ske. Alla som tränar får vara med och spela matcher.

2. Alla ska spela. Alla som tränar får vara med och spela matcher. Coachning får ske i power play, box play samt under sista perioden.

3. Bästa laget spelar. Ledarna tar ut specifika spelare och coachning får ske under hela matchen.

 B7B8B9B10U11U12U13U14U15U16U18
SM------11233
Serie11111111223
Cuper11111111123
Tränings-
matcher
11111111122

Deltagande i cuper m.m.

Deltagande i cuper
FBC Lerum ser positivt på att lag deltar i cuper och betalar lagets anmälningsavgift i den utsträckning som klubbens ekonomi tillåter. Efter samråd med berörd sektion vad gäller anmälningsavgift och övriga kostnader anmäler respektive tränare laget. Antalet cuper som bekostas av klubben bestäms per säsong. Rätt att få cupavgiften bekostad en säsong kan inte sparas till nästföljande säsong.

Deltagande i Svenska Innebandyförbundets SM-tävlingar för ungdom och junior
De lag som åldersmässigt är kvalificerade att delta i SM-tävlingar anordnad av SIBF ska delta i dessa. Anmälning av lag hanteras av föreningen och sportchefen.

Deltagande i distrikslag
Vårt mål är att FBC Lerum alltid ska vara representerat av såväl flick- som pojkspelare i distriktslagen i Västsvenska Innebandyförbundet. Aktuell åldersgrupp uppmanas att anmäla sig till uttagningarna till distriktslagen. Sportchefen informerar tillsammans med berörda ledare om innebörden av en anmälan och vilka krav som ställs för att spelarna ska kunna avgöra om de vill anmäla sig eller ej.